{1} NEJDŘÍV SE POSTAREJ O SEBE
Budu dodržovat základní hygienické zásady, a vždy když to bude možné, využiji desinfekční prostředek. Budu zodpovědný vůči vlastnímu zdravotnímu stavu a psychické pohodě, zajistím si dostatečný odpočinek, dostatek jídla a tekutin.

{2} JSEM POSTRADATELNÝ
Při vlastní nemoci budu všemi způsoby bránit šíření nákazy mezi oslabený organismus uprchlíků a dobrovolníků, i kdyby to mělo znamenat přerušení či ukončení mé dobrovolnické pomoci v místě. Při známkách vážnější únavy, psychické nepohodě zvážím ukončení svého působení v místě. V každé situaci budu dbát o svou osobní bezpečnost a pečlivě hodnotit své síly. V případě, že je jakákoli činnost nad mé síly, schopnosti či přijatelnou míru rizika, informuji o tom koordinujicí osobu nebo další dobrovolníky tak, abych předešel jakýmkoli problémům. Není to ukázka slabosti, ale odpovědnosti. Na místě pomoci uprchlíkům či pobytu dobrovolníků nebudu užívat žádný alkohol ani drogy.

{3} DODRŽUJ PRAVIDLA, KTERÁ JSOU DANÁ ZÁKONY, ORGANIZACEMI A ZKUŠENÝMI KOORDINÁTORY
Budu dodržovat zákony dané země, pokyny policie, zástupců zastřešujících neziskových organizací jako je Červený kříž nebo UNHCR a koordinujících osob z řad zkušených dobrovolníků. Uvědomuji si, že v případě činnosti v rozporu s tímto kodexem ohrožují činnost celého dobrovolnického týmu a riskuji ukončení jeho působení v místě.

{4} ÚČELEM HUMANITÁRNÍ POMOCI JE OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVÍ, ZMÍRNĚNÍ UTRPENÍ A ZACHOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI
Nebudu bez předchozího výslovného souhlasu policie vozit uprchlíky v autě přes hranice či vykonávat jakoukoli činnost, kterou by bylo možné posuzovat jako převaděčství či jiné napomáhání k ilegální činnosti. Uvědomuji si, že účelem humanitární pomoci je ochrana života a zdraví, zmírnění utrpení a zachování lidské důstojnosti, nikoli pomoc s přechodem hranic.

{5} HLEDEJ SI PRÁCI V RÁMCI SYSTÉMU
Zavazuji se dodržovat nastavený systém, zejména pak opatření pro bezpečnost davu a zabránění plýtvání. V případě pochybností o smyslu opatření se poradím s koordinující osobou a nebudu systém obcházet či měnit bez předchozí dohody.

{6} HLAVNÍ JE CELEK, BUĎ PEVNÝ A LIDSKÝ
Žádné uprchlíky nebudu svým přístupem zvýhodňovat vůči jiným a zdržím se jakéhokoli chování, které by pro ně mohlo být nepříjemné, nepochopitelné nebo neslušné. V případě problematického chování uprchlíků budu jednat s klidem a rozvahou.

{7} BUĎ UMÍRNĚNÝ, PODŘIĎ SE, KDYŽ JE TO POTŘEBA
Budu zachovávat umírněnost, klid a schopnost se podřídit druhým, pokud to situace vyžaduje a budu respektovat, pokud je má pomoc v daný okamžik odmítnuta.

{8} POSKYTUJ JEN OVĚŘENÉ INFORMACE
Druhým lidem, do médií a na sociální sítě budu poskytovat jen ověřené informace v takové podobě, aby je nebylo možné vytrhnout z kontextu či aby nemohly způsobit šíření paniky.

{9} INFORMACÍ NEBUDE NIKDY MOC, PRACUJ S TÍM, CO MÁŠ, TO STAČÍ
Smiř se s tím, že podmínky pro pomoc uprchlíkům v terénu nebudou nikdy ideální. Informace o nastávajícím vývoji mohou být velmi nespolehlivé anebo dokonce žádné. To by ale nemělo bránit plnému nasazení pro cíle, které si skupina stanoví.

{10} NEVADÍ, KDYŽ NENÍ PRÁCE, VYTRVEJ
Pokud pomoc nepotřebují ani uprchlíci, ani není možné či vhodné připravovat zázemí, není to prohra. V takový moment má smysl zvážit, kde je dobré působit, a zda má smysl na místě vytrvat, přestože se nic neděje. Často se ukáže, že je rozumné počkat a nejednat ukvapeně.

{11} USILUJ O MALÉ ZMĚNY, NESNAŽ SE VYŘEŠIT VŠE
Při pomoci uprchlíkům se často pracuje na dílčím úkolu. Nejdřív je přitom rozumné zaměřit se nerozptýleně na jednu věc, a až potom se věnovat další. V humanitární pomoci se přitom z podstaty zcela nejde vyhnout plýtvání materiálem ani lidským úsilím. Na to je dobré se psychicky připravit.